katalog produktów

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i ofercie.

Karcher e-commerce Certified Partner
Karcher Serwis Klasy A

Formularz reklamacji towaru

Ogrodowczyk Spółka Jawna
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź
e-mail: ogrodowczyk@ogrodowczyk.com.pl
tel. +48 426 59 81 07, +48 602 22 68 K8659
…………………………………………
miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):…………………………………………………………………………………………….....................................................
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………............................
 
Reklamacja towaru
  
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...............
[nazwa produktu]: …………………………………………………………….................................................................. .............................................................................................................................................................. jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………….....................….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………...................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ………… .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………….….. (słownie: …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……...............................................................……… …….…………………………………………………............………………………………………………………….…………………………..……….. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………............................... ………………………………………………………………………………………..……………………………….. na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
 
Z poważaniem,
 
………………………….……………
 
 
 
 *niepotrzebne skreślić