katalog produktów

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i ofercie.

Karcher e-commerce Certified Partner
Karcher Serwis Klasy A

Wzór umowy

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu ..........................., w Łodzi, pomiędzy firmą Ogrodowczyk Sp. j. Łódź, ul. Łupkowa 49 
zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ,
a ……………………..…….......................................................................................................
Telefon……................................................
reprezentant firmy ………………………………………………………………………………………………                                                                                                               NIP………….…………………………………………
legitymującym się dowodem tożsamości                                                                        seria ............... numer...............................
oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość …….....................................  seria ……......... numer...............................
zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
                                                                                                       §  1         
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie urządzenia, według regulaminu wypożyczalni.
§  2
Urządzenie ……………………..……………… zostaje wypożyczone Wypożyczającemu w dniu .............................o godz. .......................
Urządzenie zostanie oddane do Wypożyczalni w dniu .............................. do godz. .......................
Okres wypożyczenia: ……………………………………………………………………………………………..............................
Kaucja wpłacana przy odbiorze …………………………………………………………………………………………………….…………….
Lanca do piany HD/HDS  
Dysza rotacyjna HD/HDS  
Wąż przedłużeniowy + złączka  
FR 30 do mycia powierzchni płaskich  
Talerz napędowy do padów  
Przedłużacz elektryczny  

Inne wyposażenie:……………………………………………………………………………...................
§ 
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny  technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
§  4
   Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego
nieodpowiedniego korzystania.
§  5
   Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
   Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą tak znaczne, ze jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim
przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu ,
według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
§  6
   Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są wg cennika. Umowa wypożyczenia może być
zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby.
§  7
Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
§  8
   Opłaty za wypożyczenie urządzenia pobierane są  z góry ,za cały okres wypożyczenia.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu urządzenia, Wypożyczalnia zastrzega sobie
możliwość naliczania kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczanie urządzenia na jeden
dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu
§  9
   Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.
§ 10
   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
ze stron.
 
                                                                                                            ...................................................................                                         ..............................
            Przedstawiciel Wypożyczalni                                                        Wypożyczający