katalog produktów

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i ofercie.

Karcher e-commerce Certified Partner
Karcher Serwis Klasy A

Regulamin

Regulamin  wypożyczenia sprzętu czyszczącego z firmy „Ogrodowczyk” Sp.j.
 
 
1.Wynajmujący oddaje do użytkowania wymienione w Protokole Wydania  /Zwrotu urządzenia wraz z osprzętem zwane dalej przedmiotem najmu.
2.Wynajmujący wydaje Najemcy czysty i sprawny sprzęt pod względem technicznym w stanie określonym w w/w protokole.
3.Najemca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi i warunkami bezpieczeństwa oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania  najmowanego sprzętu, a także ,że w/w  instrukcję i warunki zrozumiał.
4.Najemca zobowiązany jest użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
5.W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do wyrównania w wysokości wymienionej w umowie wartości przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub w odpowiedniej części tej wartości w przypadku jego uszkodzenia. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu aktualnej jego ceny w ciągu 14 dni.
6.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania należności za wynajem z kaucji.
7.Minimalna wartość kaucji pobierana jest zgodnie z cennikiem. Wynajmujący pobiera w momencie najmu od Najemcy kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu sprawnego technicznie, nie uszkodzonego i w ilości wymienionej w umowie.
8.Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym o normalne zużycie, na swój koszt. Wynajmujący może przejąć na siebie czyszczenie sprzętu po użytkowaniu licząc najemcy stawkę wg aktualnej roboczogodziny 80 zł netto / godzinę.
9.Za zwrot przedmiotu najmu uważa się  jedynie oddanie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu czystego oraz w stanie uwzględniającym jego normalne zużycie na skutek prawidłowego użytkowania w godzinach pracy Wypożyczalni tj.  pn.-pt 8.30 - 17.00 , sb 9.00 - 14.00.
10.Za okres najmu Wynajmujący zapłaci czynsz  określony w Cenniku Wypożyczalni. Osprzęt dodatkowy oraz wyposażenie zużywające płatne jest dodatkowo wg cennika.
11.Przy okresie najmu dłuższym niż 14 dni Wynajmujący będzie wystawiał f-ry co dwa tygodnie z natychmiastowym terminem zapłaty.
12.Wynajmujący może wyznaczyć kaucję do wysokości 33% wartości sprzętu.
13.W przypadku wypożyczenia sprzętu na firmę Wynajmujący zastrzega sobie możliwość skontrolowania dokumentów rejestrowych firmy i dowodu osobistego wynajmującego, jeśli Najmującym jest osoba fizyczna  wystawia się Umowę na podstawie dwóch dokumentów tożsamości.
14.Wynajmujący nie przewiduje podnajmowania sprzętu  osobom trzecim przez Najemcę.
15.Ustalony czas najmu może być przedłużony telefonicznie lub bezpośrednio w wypożyczalni.
16.W przypadku korzystania z transportu Wynajmującego koszty tego transportu pokrywa najemca.
17.Skutki uszkodzeń, awarii i strat oraz szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu Przedmiotu Najmu przez Najemcę oraz nieprzestrzeganie instrukcji obsługi oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
18. W przypadku nieprawidłowego działania sprzętu Najemca zobowiązany jest do przerwania pracy i niezwłocznego zwrócenia Przedmiotu Najmu do Wypożyczalni.
19.Klient odpowiada materialnie za skutki napraw narzędzi dokonanych bez zgody Wypożyczalni do wartości Przedmiotu Najmu określonego w cenniku.
20. Transakcje wypożyczenia narzędzi są filmowane.
21.W przypadku nieuregulowania czynszu i/lub innych należności wynikających z umowy najmu Najemca wyraża zgodę na opublikowanie tego faktu przez wynajmującego(na koszt Najemcy)w Krajowym Rejestrze Długów S.A Biuro Informacji Gospodarczej.
22.Spory wynikające  z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.